Ogłoszenia, kurendy


Plik pdf OBWIESZCZENIE
15‑07‑2019 13:32:04
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała dla dwóch terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zabłocie - Góry Świątkowskie - działki o nr ew. 148/2 i 169/1.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
28‑06‑2019 10:17:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
21‑05‑2019 11:01:08
dotyczący bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
514KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
21‑05‑2019 10:59:33
Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Kurenda

08‑05‑2019 14:29:29

Biała Druga, dnia 08.05.2019 r.

 

KURENDA

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Biała odbędzie się spotkanie w sprawie sposobu funkcjonowania przejazdów kolejowych na terenie Gminy Biała. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe, Pana Marka Kielera Starostę Wieluńskiego oraz Pana Posła RP Pawła Rychlika.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Uchwała Nr III/22/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2018 r.
18‑03‑2019 08:19:30
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  powiatu wieluńskiego na 2019 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA z dnia 11 lutego 2019 r.

12‑02‑2019 08:44:14

Biała Druga, dn. 11 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko oraz braku konieczności uzgodnień z właściwym regionalnym dyrektorem

ochrony środowiska projektu „Planu aglomeracji Biała”

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) Wójt Gminy Biała informuje, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz nie zachodzi konieczność  uzgodnień z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu „Planu aglomeracji Biała”

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego.

2. Polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Działania przewidziane w “Planie aglomeracji Biała” nie precyzują ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowy dokument jest spójny
z pozostałymi dokumentami strategicznymi gminy oraz dokumentami wyższego szczebla obejmującymi zagadnienia związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną oraz ochroną oraz poprawą jakości wód. Plan Aglomeracji Biała został sporządzony w celu określenia potrzeb i problemów występujących na terenie gminy Biała w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej oraz nakreślenia kierunków działań mających na celu przyczynienie się do realizacji zobowiązań wynikających
z Dyrektywy 91/271/EWG.

Nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych, posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się również wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznych. W bezpośrednim zasięgu aglomeracji Biała nie występują obszary znajdujące się na oficjalnej liście ekologicznej oraz Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na pozostałe formy ochrony przyrody. Przyjęte technologie i planowana szczelność wszystkich obiektów ma na celu ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Informację o tym, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu aglomeracji Biała” zamieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Biała oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY BIAŁA

/-/ Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA O URUCHOMIENIU PROCEDURY SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

29‑06‑2018 12:17:23

INFORMACJA

O URUCHOMIENIU PROCEDURY SZACOWANIA STRAT

SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

 

Informujemy, iż w związku z trwającą na terenie Gminy Biała suszą Wójt Gminy Biała - uruchamia procedurę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Właściwa Komisja dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie.

Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Komisja ustalać będzie wysokość szkód na wniosek poszkodowanych rolników. Odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biała do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek), ale nie później jak do zebrania plonu głównego.

Druk wniosku z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Biała pok. 2 lub na stronie internetowej Urzędu www.gminabiala.pl.

 

W Ó J T

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  28‑05‑2015 14:13:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  28‑05‑2015 14:13:20
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2019 13:35:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie