Organizacje pozarządowe


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

09‑05‑2019 13:53:30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Biała

z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt programu współpracy na rok 2018 poddany został konsultacjom społecznym w terminie od 03  listopada 2017 r. do 10 listopada 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biała Nr XLVIII/279/10 z dnia 10 listopada 2010 r.

Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swoich opinii  oraz wnoszenia poprawek do przedstawionego projektu programu.

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, i  tym samym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące projektu programu.

„Program Współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”  przyjęty został  uchwałą Rady Gminy Biała Nr XXXI/178/17 z dnia 29 listopada 2017.

Podobnie jak w latach wcześniejszych  przedmiotem współpracy finansowej gminy Biała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 była realizacja zadań publicznych   z zakresu :

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na realizacje zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W celu wyboru najlepszych ofert Wójt Gminy na podstawie zarządzeń powoływał komisje konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu.

W konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie gminy Biała wpłynęły 3 oferty złożone przez :

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej,
 2. Ludowy Klub Sportowy w Łyskorni,
 3. Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku

Wszystkie oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów.

Opisane w ofertach zadania merytoryczne, społeczne i finansowe były zgodne z regulaminem i celem konkursu oraz obejmowały swym zasięgiem teren całej gminy.

W związku z tym wszystkie wymienione wyżej organizacje zostały uprawnione do otrzymania dotacji z budżetu gminy Biała w łącznej wysokości – 79.960,00 zł.

Zawarto zatem 3 umowy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Biała.

Poszczególne organizacje otrzymały dotacje w następujących wysokościach :

1) Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej dotacja w wysokości 49.960,00 zł.

2) Ludowy Klub Sportowy w Łyskorni dotacja w wysokości 15.000,00 zł.

3) Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku dotacja w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacje zostały przekazane klubom w jednej transzy w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Wszystkie organizacje zgodnie z umową złożyły do dnia 16 stycznia 2019 r. szczegółowe sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wykorzystania dotacji.

Zakładane cele zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem.

W całym okresie sprawozdawczym organizowano rozgrywki ligowe seniorów i juniorów oraz rozgrywki towarzyskie piłki nożnej, ćwiczenia na siłowni, treningi halowe i w terenie. Stworzone zostały warunki do uczestnictwa w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz przedstawione zostały różne formy spędzania wolnego czasu.

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej jako jedyny nie wykorzystał przyznanej kwoty dotacji w 100% i  dokonał zwrotu niewykorzystanych środków finansowych   w kwocie 103,00 zł.

W konkursie na realizację zadania publicznego w formie wypoczynku letniego dzieci  i młodzieży wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin.

Złożona oferta spełniła wszystkie kryteria określone w treści ogłoszenia i uzyskała maksymalnie 8 punktów. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tej oferty do realizacji.

Informacja o wyniku konkursu zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Biała na podstawie zarządzenia udzielił dotacji w wysokości 17.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

W dniu 18 maja 2018 r. zawarta została umowa między Gminą Biała, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Biała z realizacją programu profilaktycznego.

Kolonie profilaktyczne odbyły się w Rzucewie w woj. pomorskim w terminie od 3 lipca do 12 lipca 2018 r.

W 10-dniowym turnusie uczestniczyło łącznie 18 dzieci z rodzin o niskim statusie finansowym zamieszkałych na terenie gminy Biała.

W dniu 2 października 2018 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Biała szczegółowe sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „ Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Ze sprawozdania wynikało, że osiągnięto cel główny zadania polegający na kształtowaniu osobowości i wspieraniu wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyce uzależnień i przemocy.

Celem wszystkich działań objętych niniejszą ofertą było zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnej formy spędzenia części wakacji, umożliwienie im poszerzenia posiadanej wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, narkomani oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Przyznana dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 Urząd Gminy Biała przekazał dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie 96.960,00 zł, w tym w formie :

 1. powierzania realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 79.960,00 zł.,
 2. wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 17.000,00 zł.

W roku 2018 współpraca z wszystkimi organizacjami pozarządowymi przebiegała w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami.

Organizacje złożyły obszerne i szczegółowe sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z założeniami zawartymi w umowach.

Organizacje wniosły znaczący wkład w realizację poszczególnych projektów poprzez duże zaangażowanie i kreatywność. Nierzadko organizacje dzięki swoim staraniom pozyskiwały wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych.

Dzięki działalności tych organizacji społeczeństwo naszej gminy, a w szczególności dzieci i młodzież poprzez aktywnie spędzony czas miały możliwość rozwoju intelektualnego i fizycznego.

W roku 2018 zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Biała po raz kolejny przeznaczyła środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

W dniu 12 czerwca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Młynisku złożyła w Urzędzie Gminy Biała wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynisku”.

Powołana przez Wójta komisja opiniującą w dniu 28 czerwca 2018 roku rozpatrzyła złożony wniosek, który spełnił wszystkie kryteria oceny i został zaakceptowany pozytywnie.

W dniu 2 lipca 2018 r.  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Biała, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Młynisku. W ramach tej umowy Gmina Biała zobowiązała się do przeznaczenia na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego środków finansowych w łącznej wysokości 4.000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie występu kapeli góralskiej oraz zapewnienie toalet przenośnych.

Po zakończeniu realizacji zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Młynisku  złożyła sprawozdanie z wykonania.

 

Biała Druga , dnia 30 kwietnia 2019 r.                                  

Sporządziła : Ewa Patyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z konsultacji z Organizacjami Pozarządowymi

16‑11‑2018 14:41:17

PROTOKÓŁ  Z  KONSULTACJI  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI

z dnia 14 listopada 2019 roku

1. Przedmiot konsultacji :

projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami  pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

2. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.  Konsultacje przeprowadzono w terminie ;

     od dnia 06 listopada 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r.

na podstawie uchwały Rady Gminy Biała Nr XLVIII/279/10 z dnia 10 listopada 2010 r.

4. Opinie, uwagi, propozycje należało przekazywać do Urzędu Gminy Biała w formie elektronicznej  na adres : sekretariat@gminabiala.pl

5. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag, opinii bądź propozycji do w/w projektu.

 

Biała, dnia 14 listopada 2018 r.

 

                                                                                                              Osoba sporządzająca

/-/ Ewa Patyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach

06‑11‑2018 14:56:42

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach

 

Na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XLVIII/279/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Biała zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do konsultacji projektu:

Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji :

rozpoczęcie –  06  listopada 2018 r.

zakończenie – 13  listopada 2018 r.

 

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biała.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu konsultacji w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminabiala.pl

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach

03‑11‑2017 10:45:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach

Na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XLVIII/279/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Biała zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do konsultacji projektu :

Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji :

rozpoczęcie –  03  listopada 2017 r.

zakończenie – 10  listopada 2017 r.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biała.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu konsultacji w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :   sekretariat@biala.finn.pl

 

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

04‑04‑2017 10:52:41

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Biała

z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817) –  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany  przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt programu współpracy w terminie od 04 listopada 2015 r. do 11 listopada 2015 r. został poddany konsultacjom społecznym przeprowadzonym zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biała Nr XLVIII/279/10 z dnia 10 listopada 2010 r.

Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swoich opinii  oraz wnoszenia poprawek do przedstawionego projektu programu.

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, i  tym samym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące projektu programu.

„Program Współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”  przyjęty został  uchwałą Rady Gminy Biała Nr XI/72/15 z dnia 27 listopada 2015.

W roku 2016 przedmiotem współpracy finansowej gminy Biała z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych z zakresu :

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na realizacje zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej gminy www.biala.finn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W celu wyboru najlepszych ofert Wójt Gminy na podstawie zarządzeń powoływał komisje konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu.

W konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie gminy Biała wpłynęły 3 oferty złożone przez :

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej,
 2. Ludowy Klub Sportowy w Łyskorni,
 3. Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku.

Wszystkie oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów.

Opisane w ofertach zadania merytoryczne, społeczne i finansowe były zgodne z regulaminem i celem konkursu oraz obejmowały swym zasięgiem teren całej gminy.

W związku z tym wszystkie wymienione wyżej stowarzyszenia zostały uprawnione do otrzymania dotacji z budżetu gminy Biała w łącznej wysokości – 70.580,00 zł.

Zawarto zatem 3 umowy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Biała.

Poszczególne organizacje otrzymały dotacje w następujących wysokościach :

1) Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej dotacja w wysokości 42.280,00 zł.

2) Ludowy Klub Sportowy w Łyskorni dotacja w wysokości 14.000,00 zł.

3) Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku dotacja w wysokości 14.300,00 zł.

W ciągu roku dotacje przekazywane były w dwóch transzach :

 1. do 21 marca 2016 r.
 2. do 01 września 2016 r.

po wcześniejszym  złożeniu przez kluby sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego.

Wszystkie organizacje zgodnie z umową złożyły do dnia 31 grudnia 2016 r. szczegółowe sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wykorzystania dotacji.

Zakładane cele zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem.

W całym okresie sprawozdawczym organizowano rozgrywki ligowe seniorów i juniorów oraz rozgrywki towarzyskie piłki nożnej, ćwiczenia na siłowni, treningi halowe i w terenie.

Wszystkie kluby wykorzystały przyznaną dotację w 100% i w związku z tym, nie dokonywały zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

W konkursie na realizację zadania publicznego w formie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin.

Złożona oferta spełniła wszystkie kryteria określone w treści ogłoszenia i uzyskała maksymalnie 8 punktów. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tej oferty do realizacji.

Informacja o wyniku konkursu zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Biała na podstawie zarządzenia udzielił dotacji w wysokości 21.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

W dniu 27.05.2016 r. zawarta została umowa między Gminą Biała, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Biała z realizacją programu profilaktycznego.

Kolonie profilaktyczne odbyły się w Małym Cichym (woj. małopolskie, powiat tatrzański) w terminie  od 15 do 24 lipca 2016 r.

W 10-dniowym turnusie uczestniczyło łącznie 25 dzieci z rodzin patologicznych i o niskim statusie finansowym zamieszkałych na terenie gminy Biała.

Dotacja w wysokości 21.000,00 zł. przekazana została przez Urząd Gminy Biała na podane konto stowarzyszenia w dniu 23.06.2016 r.             

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Biała szczegółowe sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „ Kolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Biała.”

Ze sprawozdania wynikało, że osiągnięto cel główny zadania polegający na kształtowaniu osobowości i wspieraniu wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyce uzależnień i przemocy.

Celem wszystkich działań objętych niniejszą ofertą było zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnej formy spędzenia części wakacji, umożliwienie im poszerzenia posiadanej wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, narkomani oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Przyznana dotacja została wykorzystana w całości,  dlatego Stowarzyszenie nie dokonywało zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Urząd Gminy Biała przekazał dotacje  z budżetu gminy w łącznej kwocie 91.580,00 zł, w tym w formie :

 1. powierzania realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 70.580,00 zł.,
 2. wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 21.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji była równa kwocie dotacji przekazanych w roku 2015.

W roku 2016 współpraca z wszystkimi organizacjami pozarządowymi przebiegała w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817).

Organizacje złożyły obszerne i szczegółowe sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z założeniami zawartymi w umowach.

Organizacje wniosły znaczący wkład w realizację poszczególnych projektów poprzez duże zaangażowanie i kreatywność.

Nierzadko organizacje dzięki swoim staraniom pozyskiwały wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych.

Dzięki działalności tych organizacji społeczeństwo naszej gminy, a w szczególności dzieci i młodzież poprzez aktywnie spędzony czas miały możliwość rozwoju intelektualnego i fizycznego.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

 

Biała, dnia 17 marca 2017 r.                                            

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

04‑04‑2017 11:01:40

Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

W roku 2016 Gmina Biała po raz pierwszy przeznaczyła środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
W miesiącu czerwcu 2016 r. wpłynęły do Urzędu Gminy Biała dwa wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w dniu 14 lipca 2016 r. Gmina Biała reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Aleksandra Owczarka zawarła dwie umowy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Jedna z umów zawarta została z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Białej i dotyczyła zadania publicznego pn. „Nadanie imienia Jerzego Szkopa stadionowi sportowemu w Białej oraz uhonorowanie działaczy sportowych z terenu Gminy Biała”.
W ramach tej umowy Gmina Biała zobowiązała się do sfinansowania do wysokości 4.000,00 zł. zakupu tablicy pamiątkowej, tabliczek gratulacyjnych dla działaczy sportowych z Gminy Biała oraz okolicznościowych gadżetów pamiątkowych dla uczestników festynu, który odbył się w dniu 31 lipca 2016 r.
Druga z kolei umowa zawarta została z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Białej i dotyczyła realizacji zadania pn. „Obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego wozu bojowego GBA-Rt 2,5/27 TWARDY”.
W przypadku tej umowy Gmina Biała zobowiązała się do sfinansowania występu zespołu disco - „FREAKY BOYS” podczas obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej w dniu 28 sierpnia 2016 r.
Środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły 4.000,00 zł.
Po zakończeniu realizacji zadań publicznych zarówno Gminny Ludowy Klub Sportowy w Białej jak i Ochotnicza Straż Pożarna złożyły sprawozdania z wykonania.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  30‑04‑2015 13:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  30‑04‑2015 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2019 13:59:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie