Konsultacje społeczne


 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 327/18 Wójta Gminy Biała z dnia 25 czerwca 2018 r.
25‑06‑2018 14:38:28
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017-2020 ...

04‑10‑2017 15:03:14

Biała Druga, dnia: 4 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska

dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2017 r. 519 z późn. zm.), art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy - zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania oraz w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biala.finn.pl.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 27 października 2017 r., w następujących formach:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gminabiala.pl;

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Biała. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

21‑06‑2017 10:36:54

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

  1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.:

- w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.;

- w sekretariatach Zarządów Zlewni: Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, Noteci z siedziba w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8.00 do 15.00.

Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje społeczne wraz z załącznikami zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

pdfProjekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf)

zipZałącznik nr 1.1 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

zipZałącznik nr 1.2 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

xlsZałącznik nr 2 Wykaz gmin i obszarów zagrożonych suszą i narażonych na suszę (xls);

pdfZałącznik nr 3a Szczegółowy opis działań - karty działań (pdf);

xlsZałącznik nr 3b Program działań służących ograniczaniu skutków suszy (xls);

pdfZałącznik nr 4 Skład imienny członków Komisji ds Zarządzania Ryzykiem Suszy (pdf);

pdfZałącznik nr 5 Procedura ogłaszania i odwoływania stanu suszy (pdf).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl.

Formularz składania uwag i wniosków dostępny jest tutaj.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji

07‑03‑2017 10:46:37

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

 

Zgodnie z § 15.1. uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Biała z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

Wójt Gminy Biała

podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie:

projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r. Obwieszczenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach sołeckich oraz słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Gminy Biała. W obwieszczeniu wskazano formę konsultacji, miejsce i termin konsultacji.         Konsultacje społeczne odbyły się w formie zbierania uwag i opinii w punktach konsultacyjnych oraz otwartego spotkania z mieszkańcami.

Uwagi i opinie można było składać na piśmie, w terminie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w następujących punktach konsultacyjnych:

1) Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej i Publicznego Gimnazjum w Białej, Biała-Parcela 12, 98-350 Biała;

2) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach, Naramice 125, 98-350 Biała;

3) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku, Młynisko 39, 98-350 Biała.

Informuję, że w w/w terminie nie wniesiono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego. 

Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, sala nr 18. Na spotkaniu stawiło się 4 mieszkańców gminy Biała.

Informuję, że nie wniesiono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego

02‑02‑2017 09:24:15

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Biała z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała oraz Zarządzenia Nr 201/17 Wójta Gminy Biała z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

WÓJT GMINY BIAŁA PODAJE

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. W dniach od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r. odbędą się z mieszkańcami Gminy Biała konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Biała.

3. Konsultacje społeczne odbędą się w formie zbierania uwag i opinii w punktach konsultacyjnych oraz otwartego spotkania z mieszkańcami.

4. Uwagi i opinie będzie można składać na piśmie, w terminie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w następujących punktach konsultacyjnych:

1) Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej i Publicznego Gimnazjum w Białej, Biała-Parcela 12, 98-350 Biała;

2) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach, Naramice 125, 98-350 Biała;

3) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku, Młynisko 39, 98-350 Biała.  

5. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, sala nr 18.

Na mocy art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Rada Gminy Biała jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  - Prawo oświatowe. W w/w uchwale należy określić:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, prowadzonych przez gminę na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) dzień zakończenia działalności gimnazjum;

4) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy, od dnia 1 września 2019 r.

Podejmując uchwałę, o której mowa wyżej, rada gminy powinna dążyć dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2018 12:20:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie