Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz neodpłatna mediacja.

10‑02‑2023 13:16:23

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek ,,chwilówek", masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
• nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
• nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:
a) w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c) w urzędzie miasta,
lub poszukaj:
d) na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując
w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość,
w której punkcie chcesz się zapisać),
e) na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?
Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego.Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?
Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystaćz pomocy składasz:
a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.
Nieodpłatna porada obywatelska Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:
• prawa - czyli czego możesz się domagać,
• i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.
Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie ż Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:
• jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,
• pomocy prawnej udziela prawnik,
• jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:
• może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
• porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
• doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?
a) telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego,
b) lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,
c) lub osobiście: w starostwie powiatowym.

Jak długo będę czekał na poradę?
To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski
postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:
a) z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
b) kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?
a) Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport.Jub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
b) dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich,
c) Jeśli jesteś samozatrudnlonvm przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?
Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:
a) stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
• możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
• podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka
migowego,
b) możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
• jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
• w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
• lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,
c) osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
• po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego {np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta,
• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-rnail,

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID.-19?
W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków  porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń  organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.
Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.
Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu,

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

E-biuletyn

30‑12‑2022 11:38:34

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych”

Materiały są dostępne na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektowej. Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stowarzyszenie Sursum Corda - nieodpłatna pomoc prawna

04‑07‑2022 15:51:48

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Wieluński, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

1. WIDEOPORANIK PRAWNY kilkuminutowy, profesjonalny filmik o tematyce: „Uprawnienia samotnego rodzica”

2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

3. WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w materiałów na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne również do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.

Stowarzyszenie zachęca ponadto do śledzenia:

- profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

09‑03‑2022 15:15:24

Starostwo Powiatowe w Wieluniu uprzejmie informuje, że zgodnie z art.8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na powiat wieluński w 2022 roku przypadają trzy punkty (dwa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) w następujących lokalizacjach:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas, poniedziałek: 8:30-12:30;
2. Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, wtorek 8:00-12:00;
3. Budynek G,innej Biblioteki Publicznej w Pątnowie, Pątnów 72, 98-345 Pątnów, środa: 9:00-13:00;
4. Lokal Gminu w Mokrsku, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko, czwartek :  9:00-13:00;
5. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków,
piątek 9:00-13:00;
6. Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 5, 98-300 Wieluń, poniedziałek – piątek: 9-13;
7. Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskornii, Łyskornia 55, 98-350 Biała, poniedziałek – piątek 15.30 -19.30.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pątnowie

21‑06‑2021 12:34:21
Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, iż nastąpiła zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pątnowie. Obecnie punkt mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie, Pątnów 72, 98-335 Pątnów. Dni oraz godziny udzielania porad pozostają bez zmian: środa i czwartek, godz. 9:00-13:00. Zapisy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, tel. 43 843 79 44, oz@powiat.wielun.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Wieluń.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 17 Starosty Wieluńskiego z dnia 24 lutego 2021 r.
24‑02‑2021 08:05:46
w sprawie odwołania zarządzenia Nr 56 Starosty Wieluńskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Materiały informacyjne Stowarzyszenia Sursum Corda

20‑10‑2020 11:44:22

Podstawowe zasady dziedziczenia:

https://www.sc.org.pl/app/files/2020/10/e_informator_podstawowe_zasady_dziedziczenia_p_wielunski.pdf

Zadłużenia mieszkaniowe:

https://www.sc.org.pl/app/files/2020/10/e_informator_zadluzenia_mieszkaniowe_p_wielunski.pdf

Linki do filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:

https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:

https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:

https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  10‑06‑2010 14:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  10‑06‑2010 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2023 13:44:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie