Nieodpłatna pomoc prawna


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
403KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zmiana lokalizacji Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

04‑09‑2019 08:38:58

Od dnia 2 września br. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wieluniu. W chwili obecnej punkt mieści się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka, ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej). Dni i godziny otwarcia punktu pozostają bez zmian.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Pani Zofii Romaszewskiej - Doradcy Prezydenta RP

18‑12‑2018 07:25:16

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Obywatel, dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i – w pełnym zakresie za rok – z nieodpłatnej mediacji. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa oparta jest na zupełnie nowym założeniu, zmieniającym relacje pomiędzy urzędami i obywatelami. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Państwo zaczyna ufać swoim obywatelom. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
Ta zmiana spowoduje także to, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał znacznie efektywniej.  
Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego.

Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.  
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).  
Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).
Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powyższe informacje udostępnia się w szczególności:

1) na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu;

2) co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu;

3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, np. na słupach ogłoszeniowych.

Prezydentowi RP, który doprowadził do uchwalenia zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, zależało na tym, aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych gmin (art. 9 ustawy). Z tego powodu ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogą być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na terenie danej gminy.  
 
Kancelaria Prezydenta RP z uwagą zapozna się z Państwa doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.  
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

22‑02‑2018 14:21:10

STAROSTA WIELUŃSKI
I WÓJT GMINY BIAŁA

zapraszają do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Biała w Łyskorni –

budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W TYM PUNKCIE UDZIELANA BĘDZIE:

od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

w godz. od 1500 do 1900.

 

DARMOWĄ POMOC OTRZYMAJĄ:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci.

Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

22‑02‑2018 14:14:06

Starostwa Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnaj pomocy prawnej

na terenie Powiatu Wieluńskiego.

 

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuję, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy  od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ww. punkty będą mieściły się w następujących lokalizacjach:

 1. Wieluń - budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń; nieodpłata pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00
 2. Pątnów - budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50 a, 98-335 Pątnów; nieodpłata pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00- 13:00
 3. Łyskornia - budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała; nieodpłata pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00- 19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • wetwrani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni i adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  10‑06‑2010 14:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  10‑06‑2010 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2019 10:50:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie