Petycje


PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 

ADRESAT PETYCJI

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
 

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście:
Sekretariat Urzędu Gminy Biała

Pocztą:
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b
98-350 Biała

Drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@biala.finn.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /101701/skrytka

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195)

OPŁATY

Brak.

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Odpowiedź
23.03.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Przystąpienie gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 skan petycji odpowiedź
22.03.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta skan petycji odpowiedź
13.04.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Utworzenie biblioteczki samorządowca skan petycji odpowiedź
18.04.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. analizy problematyki efektywności energetycznej skan petycji odpowiedź
27.06.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. analizy problematyki efektywności energetycznej skan petycji odpowiedź
03.10.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki skan petycji odpowiedź
28.10.2016 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze" skan petycji odpowiedź
09.02.2017 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. publikacji w całości wniosku o udostępnienie informacji publicznej skan petycji odpowiedź
09.05.2017 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. przystąpienia Gminy do konkursuw ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 skan petycji odpowiedź
07.06.2017 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl skan petycji odpowiedź
10.07.2017 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. utworzenia w oficjalnym serwisie www Gminy zakładki "Wiarygodna Firma" skan petycji odpowiedź
05.09.2017

Pan Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. przekazania wniosku do podległych gminie Placówek Oświatowych skan petycji odpowiedź
23.10.2017

1. Pan Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

2. Pan Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Dot. przekazania do lokalnych mikroprzedsiębiorców załączonych do petycji materiałów skan petycji odpowiedź
19.04.2018 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych skan petycji odpowiedź
17.08.2018 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach Dot. przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd systemów fotowoltaicznych skan petycji odpowiedź
12.09.2018

1. Pan Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

2. S4E S.A.

ul. Samuela Lindego 1C

30-148 Kraków

Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii skan petycji odpowiedź
21.09.2018

Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjionalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw skan petycji odpowiedź
20.09.2018

Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. przekazania petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych skan petycji odpowiedź
07.11.2018

Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych skan petycji odpowiedź
08.03.2019

1. Pan Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

2. Xs Events Sp. z o.o. Sp.k

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa

Dot. przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2019" skan petycji odpowiedź
25.03.2019

1. Pan Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

2. Pan Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl skan petycji odpowiedź
31.05.2019

Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. analizy wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania telefonów komórkowych skan petycji odpowiedź
11.07.2019

Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. opublikowania na stronie BIP numerów służbowych telefonów komórkowych skan petycji odpowiedź
09.08.2019

Robert Łaniewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Dot wdrożenia płatności bezgotówkowych skan petycji odpowiedź
24.09.2019

Adam Szulc

Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym. skan petycji odpowiedź

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
511KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
885KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑03‑2016 12:14:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑03‑2016 12:14:10
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2019 11:02:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie