Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - 2021


Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego

09‑06‑2021 11:07:57

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO


Dnia 9 czerwca 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021,

Wójt Gminy Biała - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza spisowego

wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 2400.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie od 9 do 16 czerwca 2021 roku.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Biała. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydat, który uzyska najwyższe miejsce na liście, zostanie powołany na rachmistrza spisowego, a następnie podpisze umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku –  niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku - JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

•    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
•    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać  (druk do pobrania):

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1.    dane osobowe i kontaktowe:

a.    imię (imiona) i nazwisko,
b.    datę urodzenia,
c.    adres zamieszkania,
d.    numer telefonu,
e.    adres e-mail,

2.    oświadczenie o:

a.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
b.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d.    świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@gminabiala.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
w Gminnym Biurze Spisowym w Białej Drugiej – nr tel. 43 841 90 90, e-mail: sekretariat@gminabiala.pl


Gminny Komisarz Spisowy
        Wójt Gminy Biała


/-/ Aleksander Owczarek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Spisz się przez internet i weź udział w loterii

30‑04‑2021 11:41:47
Spisz się przez Internet i weź udział w Loterii
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Gminnego Komisarza Spisowego

31‑03‑2021 14:39:11

Biała Druga, dnia 31 marca 2021r.

Gminne Biuro Spisowe w Białej

                                                     

I N F O R M A C J A

Członkowie Gminnego Biura Spisowego w Białej pełnią dyżur spisowy w siedzibie Urzędu Gminy Biała w dni robocze w godzinach pracy Urzędu tj. w godz.700 - 1500, w środy w godz.800-1600, a po godzinach pracy - dyżur telefoniczny do godz. 2000 pod numerami telefonów: 517604565 lub 691719384.
Dyżur będzie trwał do 30 września 2021 r. W weekend Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżuru.


                                                                                                                Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                   /-/ Aleksander Owczarek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie COVER PHOTO_Twitter_1500x500_WARIANT 1 B.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zarządzenie 258/21 Wójta Gminy Biała - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 22 lutego 2021 r.
26‑02‑2021 07:52:31
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 246/21 Wójta Gminy Biała - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r.
25‑01‑2021 14:23:47
W sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  25‑01‑2021 14:23:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  25‑01‑2021 14:23:10
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2021 11:11:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie