Zebrania wiejskie


Zebranie Wiejskie - Sołectwo Brzoza

07‑08‑2018 13:52:01

Zarządzenie Nr 342/18
Wójta Gminy Biała
z dnia 7 sierpnia 2018 r.


w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzoza w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust 3pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 28 Statutu Sołectwa Brzoza stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/97/04 Rady Gminy Biała z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 165, poz. 1501, z 2009 r. Nr 357, poz. 2902) zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Zwołuję w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 1900 -  Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzoza w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa, wg proponowanego porządku obrad stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Brzozie.
3. Na przewodniczącego Zebrania wyznaczam Panią Katarzynę Górną Członka Rady Sołeckiej.

§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja będzie niższa niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 1930 bez względu na liczbę osób obecnych na Zebraniu.
 
§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej do zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego.

§ 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwie oraz w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Aleksander Owczarek

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 342/18
Wójta Gminy Biała
z dnia 7 sierpnia 2018 r.


Porządek obrad Zebrania Wiejskiego
mieszkańców Sołectwa Brzoza
w dniu 27 sierpnia 2018 r.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja o zasadach i trybie wyboru Sołtysa.
4.    Wybór Sołtysa:

1)    zgłaszanie kandydatów,
2)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3)    informacja o sposobie głosowania,
4)    przeprowadzenie głosowania,
5)    ogłoszenie wyników głosowania,
6)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie obrad.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2018 13:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie