Ogłoszenia, kurendy


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA O URUCHOMIENIU PROCEDURY SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

29‑06‑2018 12:17:23

INFORMACJA

O URUCHOMIENIU PROCEDURY SZACOWANIA STRAT

SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

 

Informujemy, iż w związku z trwającą na terenie Gminy Biała suszą Wójt Gminy Biała - uruchamia procedurę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Właściwa Komisja dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie.

Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Komisja ustalać będzie wysokość szkód na wniosek poszkodowanych rolników. Odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biała do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek), ale nie później jak do zebrania plonu głównego.

Druk wniosku z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Biała pok. 2 lub na stronie internetowej Urzędu www.gminabiala.pl.

 

W Ó J T

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

05‑02‑2018 13:47:47

Biała Druga, dnia: 5 lutego 2018 r.

 

K  U  R  E  N  D  A

 

Uprzejmie informuję, że Rada Gminy Biała uchwałą nr XXXII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała.

Finansowaniu podlegają koszty realizacji zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (zdjętych z obiektów i zmagazynowanych na nieruchomości) polegające na:

1) przygotowanie do transportu, załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;

2) unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą realizacji zadania będzie podmiot wybrany w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, który będzie działał na zlecenie Gminy Biała.

Warunkiem ubiegania się o otrzymanie finansowania będzie prawidłowo wypełniony wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 maja każdego roku. W przypadku przekroczenia środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy w budżecie Gminy Biała - wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Biała. Wnioski prawidłowo wypełnione a nie zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW, po uprzedniej ich aktualizacji.

Warunkiem realizacji powyższego zadania będzie otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Proszę o dokładne sprawdzenie ilości (przeliczenie płyt) zgromadzonego na nieruchomości azbestu i wpisanie odpowiedniej ilości we wniosku. Jest to szczególnie ważne, jako że wskazane we wniosku ilości azbestu są przedmiotem kontroli w terenie Wojewódzkiego Funduszu.

Więcej informacji w tym potwierdzenie danych do wniosku o ilości zmagazynowanego azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pok. Nr 12, tel. (43) 84 190 90 wew. 26.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.biala.finn.pl (obsługa interesantów) oraz w Urzędzie Gminy Biała pok. Nr 12.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XXXV/209/17 Rady Powiatu w Wieluniu

23‑11‑2017 08:13:35

UCHWAŁA NR XXXV/209/17

RADY POWIATU W WIELUNIU
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego  na 2018 rok


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2142, 2003, z 2017 r. poz. 1015, 1200) po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Wielunia, Wójtów Gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek na terenie miasta Wielunia według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu wieluńskiego poza miastem Wieluń według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dostępność świadczeń farmaceutycznych na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 r. w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, zapewni całodobowo funkcjonująca apteka „Rajska” przy ulicy Częstochowskiej 57 w Wieluniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
 
mgr inż. Krzysztof Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie P0001.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

30‑08‑2016 13:34:09

Urząd Gminy Biała informuje, iż od września br. do punktu ŁODR Bratoszewice funkcjonującego w Urzędzie Gminy Biała oddelegowana została z Rejonowego Zespołu Doradców w Wieluniu Pani Agnieszka Trojak – Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi.

Dyżur będzie pełnić w każdą środę w godzinach od 800 do 1500– obsługa rolników Gminy Biała pok. nr 30 - II piętro Urzędu Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KURENDA

30‑08‑2016 13:28:47

Biała, dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

K U R E N D A

         Informuje się, że zmieniony został Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Biała i w związku z tym z dniem 12 września 2016 r. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach :

1) poniedziałek  700 - 1500

2) wtorek          700 - 1500

3) środa           800 - 1600

4) czwartek       700 - 1500

5) piątek           700 - 1500

Informujemy również, że kasa Urzędu Gminy Biała czynna jest w godzinach :

1) poniedziałek 700 - 1400

2) wtorek          700 - 1400

3) środa           800 – 1500

4) czwartek       700 - 1400

5) piątek           700 - 1400

Równolegle również czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej i Gminnego Zespołu Oświaty w Białej dostosowany został do czasu pracy Urzędu Gminy Biała.

Zmiana w organizacji czasu pracy Urzędu jest próbą uczynienia większej jego dostępności dla mieszkańców w godzinach popołudniowych.

 

WÓJT

/-/ Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda

11‑07‑2016 13:51:43

Biała, dnia 7 lipca 2016 r.


KURENDA

W ślad za pismem Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział terenowy w Warszawie znak: WAŁÓ.SGZ.076.2.1.988.2016.TM z dnia 21 czerwca 2016 r. w załączeniu przekazujemy informację dotyczącą uruchomienia specjalnego serwisu internetowego, poświęconego nowym przepisom regulującym obrót nieruchomości rolnych.
Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z problemami obejmującymi tę problematykę.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  28‑05‑2015 14:13:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2019 13:49:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive