Konsultacje społeczne


 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Biała

17‑10‑2017 14:07:53

Biała Druga, dnia: 16 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BIAŁA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biała na lata 2017-2032".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, pok. nr 12 w godzinach urzędowania oraz w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej www.biala.finn.pl

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biała na lata 2017-2032".

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 9  listopada 2017 r. w następujących formach:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gminabiala.pl;

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Biała. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Biała

17‑10‑2017 14:02:57

Biała Druga, 16 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BIAŁA

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biała na lata 2017-2032”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego.

2. Polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

 

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gmina Biała, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:

1) celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizację na składowisku odpadów,

2) dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

3) realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,

4) realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,

5) wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowia ludzi.

Wójt

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017-2020 ...

04‑10‑2017 15:03:14

Biała Druga, dnia: 4 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska

dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2017 r. 519 z późn. zm.), art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy - zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania oraz w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biala.finn.pl.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 27 października 2017 r., w następujących formach:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gminabiala.pl;

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Biała. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

21‑06‑2017 10:36:54

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

  1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.:

- w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.;

- w sekretariatach Zarządów Zlewni: Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, Noteci z siedziba w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8.00 do 15.00.

Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje społeczne wraz z załącznikami zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

pdfProjekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf)

zipZałącznik nr 1.1 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

zipZałącznik nr 1.2 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

xlsZałącznik nr 2 Wykaz gmin i obszarów zagrożonych suszą i narażonych na suszę (xls);

pdfZałącznik nr 3a Szczegółowy opis działań - karty działań (pdf);

xlsZałącznik nr 3b Program działań służących ograniczaniu skutków suszy (xls);

pdfZałącznik nr 4 Skład imienny członków Komisji ds Zarządzania Ryzykiem Suszy (pdf);

pdfZałącznik nr 5 Procedura ogłaszania i odwoływania stanu suszy (pdf).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl.

Formularz składania uwag i wniosków dostępny jest tutaj.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji

07‑03‑2017 10:46:37

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

 

Zgodnie z § 15.1. uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Biała z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

Wójt Gminy Biała

podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie:

projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r. Obwieszczenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach sołeckich oraz słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Gminy Biała. W obwieszczeniu wskazano formę konsultacji, miejsce i termin konsultacji.         Konsultacje społeczne odbyły się w formie zbierania uwag i opinii w punktach konsultacyjnych oraz otwartego spotkania z mieszkańcami.

Uwagi i opinie można było składać na piśmie, w terminie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w następujących punktach konsultacyjnych:

1) Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej i Publicznego Gimnazjum w Białej, Biała-Parcela 12, 98-350 Biała;

2) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach, Naramice 125, 98-350 Biała;

3) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku, Młynisko 39, 98-350 Biała.

Informuję, że w w/w terminie nie wniesiono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego. 

Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, sala nr 18. Na spotkaniu stawiło się 4 mieszkańców gminy Biała.

Informuję, że nie wniesiono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego

02‑02‑2017 09:24:15

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Biała z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała oraz Zarządzenia Nr 201/17 Wójta Gminy Biała z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego.

WÓJT GMINY BIAŁA PODAJE

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. W dniach od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r. odbędą się z mieszkańcami Gminy Biała konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Biała.

3. Konsultacje społeczne odbędą się w formie zbierania uwag i opinii w punktach konsultacyjnych oraz otwartego spotkania z mieszkańcami.

4. Uwagi i opinie będzie można składać na piśmie, w terminie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w następujących punktach konsultacyjnych:

1) Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej i Publicznego Gimnazjum w Białej, Biała-Parcela 12, 98-350 Biała;

2) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach, Naramice 125, 98-350 Biała;

3) Gabinet Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku, Młynisko 39, 98-350 Biała.  

5. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, sala nr 18.

Na mocy art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Rada Gminy Biała jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  - Prawo oświatowe. W w/w uchwale należy określić:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, prowadzonych przez gminę na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) dzień zakończenia działalności gimnazjum;

4) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy, od dnia 1 września 2019 r.

Podejmując uchwałę, o której mowa wyżej, rada gminy powinna dążyć dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2017 14:13:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie