Konsultacje projektów aktów prawnych


Informacja o wynikach konsultacji

09‑03‑2017 08:59:42

Informacja o wynikach konsultacji

projektu „Programu opieki nad nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała w 2017 roku” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 03.02.2017 r. do 26.02.2017 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała oraz Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu wskazano formę konsultacji, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście lub pocztą elektroniczną. Ponadto drogą pocztową wspomniany projekt został przekazany Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wieluniu oraz Kołom Łowieckim działającym na terenie Gminy Biała tj.

- Kołu Łowieckiemu Nr 24 „Cyranka” w Sieradzu,

- Kołu Łowieckiemu Nr 11 „Kormoran” w Wieluniu,

- Kołu Łowieckiemu Nr 12 „Bór” w Wieluniu.

W odpowiedzi na konsultacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w piśmie z dnia 13.02.2017 roku wskazał, że wspomniany program określa wprawdzie wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Gminy, jednakże nie zawiera sposobu ich wydatkowania. Uwaga Powiatowego Lekarza Weterynarii została uwzględniona i wprowadzono do „Programu opieki nad nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała w 2017 roku” stosowny zapis.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

03‑02‑2017 11:34:48

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2017" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817) w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2013 r., poz. 856 ze zm.)

Wójt Gminy Biała ogłasza konsultacje projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2017" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną na adres: sekretariat@biala.finn.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Białej w terminie do dnia 26 lutego 2017 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Biała.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Informacje o wynikach konsultacji opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała oraz przedstawione Radzie Gminy Biała.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa tel. (43) 841 90 90 wew. 28.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2017 09:07:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie