Zebrania wiejskie


Zebranie Wiejskie - Sołectwo Brzoza

07‑08‑2018 13:52:01

Zarządzenie Nr 342/18
Wójta Gminy Biała
z dnia 7 sierpnia 2018 r.


w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzoza w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust 3pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 28 Statutu Sołectwa Brzoza stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/97/04 Rady Gminy Biała z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 165, poz. 1501, z 2009 r. Nr 357, poz. 2902) zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Zwołuję w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 1900 -  Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzoza w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa, wg proponowanego porządku obrad stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Brzozie.
3. Na przewodniczącego Zebrania wyznaczam Panią Katarzynę Górną Członka Rady Sołeckiej.

§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja będzie niższa niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 1930 bez względu na liczbę osób obecnych na Zebraniu.
 
§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej do zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego.

§ 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwie oraz w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Aleksander Owczarek

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 342/18
Wójta Gminy Biała
z dnia 7 sierpnia 2018 r.


Porządek obrad Zebrania Wiejskiego
mieszkańców Sołectwa Brzoza
w dniu 27 sierpnia 2018 r.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja o zasadach i trybie wyboru Sołtysa.
4.    Wybór Sołtysa:

1)    zgłaszanie kandydatów,
2)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3)    informacja o sposobie głosowania,
4)    przeprowadzenie głosowania,
5)    ogłoszenie wyników głosowania,
6)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie obrad.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Biała-Parcela

29‑06‑2018 12:10:51

 Biała Druga, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała-Parcela na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018r. (poniedziałek) o godz. 2000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18 wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Biała-Parcela.
 6. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 7 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biała-Parcela z dnia 5 września 2017 r.
 8. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030

 

Sołtys Sołectwa Biała-Parcela

                                                                                               Beata Czochara

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Naramice

03‑07‑2018 12:51:17

Biała Druga, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Naramice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 1830 w Remizie OSP w Naramicach wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Naramice.
 6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900

 

                                                                                     Sołtys Sołectwa Naramice

                        Zdzisław Suwara

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Janowiec

03‑07‑2018 12:55:51

Biała Druga, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Janowiec na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 2000 w pomieszczeniu Hydroforni – Poręby wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Janowiec.
 6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030

 

                                                                                                  Sołtys Sołectwa Janowiec

                                                                          Grażyna Bacmaga

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Radomina

03‑07‑2018 12:59:16

Biała Druga, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Radomina na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. (czwartek) o godz. 1830 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18 wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Radomina.
 6. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 7 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radomina z dnia 13 września 2017 r.
 8. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900

 

                                               Sołtys Sołectwa Radomina

                                                                                                         Ewa Nowak

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Biała Pierwsza

04‑07‑2018 15:31:03

                                           Biała Druga, dnia 2 lipca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Pierwsza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. (czwartek) o godz. 2000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18 wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Biała Pierwsza.
 6. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 6 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biała Pierwsza z dnia 6 września 2017 r.
 8. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030

 

                                                     Sołtys Sołectwa Biała Pierwsza

                                                                                               Małgorzata Golańska

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Młynisko Wieś

05‑07‑2018 14:02:35

Biała Druga, dnia 4 lipca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Wieś na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Młynisku wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Młynisko Wieś.
 6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900

 

                                                     Sołtys Sołectwa Młynisko Wieś

                                                                                                    Elżbieta Mikuś

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Młynisko Pierwsze

06‑07‑2018 13:07:32

Biała Druga, dnia 4 lipca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Pierwsze na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 2000 w Szkole Podstawowej w Młynisku wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Młynisko Pierwsze.
 6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030.

 

 

 

                                                Sołtys Sołectwa Młynisko Pierwsze

                                                                                                        Paweł Mikuś

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Łyskornia

05‑07‑2018 14:06:09

Biała Druga, dnia 4 lipca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Łyskornia na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 1830 w Gminnym Centrum Informacji w Łyskorni wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Łyskornia.
 6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900

 

 

                                                     Sołtys Sołectwa Łyskornia

                                                                                                                   Marta Żbik

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Biała Rządowa

06‑07‑2018 08:56:03

Biała Druga, dnia 4 lipca 2018 r.

 

K U R E N D A

 

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Rządowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 2000 w Remizie OSP Biała Rządowa, wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Biała Rządowa.
 6. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 8 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biała Rządowa z dnia 18 września 2017 r.
 8. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030

 

                                                                                          Sołtys Sołectwa Biała Rządowa

                                                                                                      Władysław Bakota

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Pobierz załącznik: Projekt uchwały Rady Gminy Biała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa ..............pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 252 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2018 13:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie